Privacy

Privacyverklaring Gladiator Sports

Gladiator Sports biedt een ruim assortiment aan recreatieve en competitieve activiteiten aan. Deze activiteiten worden zowel indoor als outdoor aangeboden, op eigen terrein alsmede op locatie. Bij al onze aangeboden activiteiten streven naar een optimale service en een zo kwalitatief hoog mogelijke product-ervaring.  Om u dit te kunnen aanbieden, zijn wij helaas genoodzaakt enkele persoonsgegevens van u te registeren.
Met de invoering van de AVG wet in 2018, zijn wij verplicht u inzage te geven in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hier volgt een overzicht:

 

Onze uitgangspunten:

 • wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor ze met ons zijn gedeeld;
 • wij delen persoonlijke gegevens alleen met externe partijen om onze activiteiten (zoals combi-arrangementen) te kunnen aanbieden en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn (zoals bij een Airsoft 18+ reservering). In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming;
 • u mag ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van u bezitten en verzoeken mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens te corrigeren dan wel te verwijderen uit onze administratie en die van derden.


Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze activiteiten aan te leveren en om u te informeren via onze halfjaarlijkse nieuwsbrief, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u een activiteit bij ons reserveert, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe wij deze gebruiken.

 

Verzameling van persoonsgegevens:

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om de activiteiten aan te kunnen bieden en om u te informeren via onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. Sommige van deze gegevens worden direct verzameld, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt via onze website www.gladiator.nl. Daarnaast ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens indirect via uw apparaten, door interactie met onze website (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening personaliseren en verbeteren. 

Dit betreffen voornamelijk:

 • invullen van gegevens bij het reserveren;
 • gebruik van e-mailadres voor uw account;
 • beveiligingscamera’s op onze locaties;
 • eventuele ‘live streaming’ bij VR-games;

Daarnaast gebruiken wij uw naam en email gegevens vanuit het online reserveringssysteem. Wanneer u een reservering maakt, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • voor- en achternaam;
 • aanhef (Dhr./Mevr.);
 • e-mailadres;
 • mobiele telefoonnummer;
 • woonadres (indien van toepassing);
 • IP-adres;
 • betaal- en factureringsinformatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • kvk-nummer (indien van toepassing).

Cookies:

Bij gebruik van onze websites vr-arcade-room-almere.nl en www.gladiator.nl verzamelen wij gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen, zoals via Google Analytics. Wij registreren uw interactie met onze website om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Wij gebruiken de data die wordt verzameld met behulp van cookies alleen geaggregeerd en wij kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. U kunt uw cookievoorkeuren altijd zelf via uw eigen browser-instellingen beheren. Op onze websites hanteren wij strikt noodzakelijke cookies. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens: 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • contact en communicatie: wij gebruiken uw emailadres om met u te communiceren (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). Zo kunnen wij met u communiceren om uw reservering en account te bevestigen, nieuwsbrieven te versturen en eventueel facturen te versturen;
 • marketing: wij willen u graag via e-mail of andere elektronische media (zoals Facebook) op de hoogte houden van onze activiteiten (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw accountinstellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met ons om dit voor u te doen;
 • verbetering van onze activiteiten: wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om uw activiteit te optimaliseren;
 • veiligheid: in verband met de veiligheid en orde in en rond onze locaties zijn er op verschillende plaatsen zichtbaar en niet- zichtbaar camera’s opgesteld. De opnames die met deze camera’s worden gemaakt worden niet gedeeld met derden en voor beperkte tijd bewaard, behoudens voor zover de opnames nodig zijn voor de opsporing van eventuele ordeverstoring, wetsovertredingen of ander ongewenst gedrag;
 • uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage: om onze interne bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen, zoals verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden;
 • wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • social media: wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens en foto’s op social media (zoals Facebook).

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

 

Het delen van uw persoonsgegevens met derden:

 

Wij zijn erg behouden in het delen van uw persoonsgegevens aan derden. Hieronder is aangegeven in welke situatie wij uw gegevens delen. Hierbij geldt dat alle derden waaraan wij uw persoonsgegevens delen professionele partijen zijn waarmee wij verwerkersovereenkomsten hebben getekend, zodat uw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig worden behandeld:

 

 • in gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving;
 • om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer bijvoorbeeld niet voor een activiteit is betaald, kunnen wij uw informatie met een incassobureau delen;
 • om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze activiteit te waarborgen.

Locatie van uw opgeslagen persoonsgegevens:

 

Voor de hosting van onze website worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door ons personeel in Nederland. Zoals hierboven beschreven kunnen wij ook gegevens delen met aan ons gelieerde partners. Deze zijn allen in Nederland gevestigd. Indien wij in een uitzonderlijke situatie uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de AVG, of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

 

Beveiliging en bewaartermijn:

 

Gladiator Sports zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

 

Beheer van uw persoonsgegevens en de toegang daartoe

 

Via uw persoonlijke account op onze website kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij reageren zo spoedig mogelijk (ons streven is binnen 48 uren) na ontvangst van dergelijke verzoeken.

 

Vragen en klachten

 

Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons via de telefoon, website, e-mail of een bezoek aan ons kantoor.

 

Mocht u naar aanleiding van onderling contact toch een klacht hebben dan kunt u deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.